Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van https://www.virtualsecurity.nl/ verder aan te duiden als "Virtual Security" en op alle met de afnemer, van welke aard dan ook, gesloten overeenkomsten. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Virtual Security overeengekomen worden.

1.2 Onder "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Virtual Security een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Virtual Security een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

1.3 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

1.4 Door Virtual Security verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

1.5 Verkoop via de websites van https://www.virtualsecurity.nl/ valt onder deze voorwaarden en zijn mogelijk zolang de voorraad strekt.

1.6 De contactgegevens zijn te vinden op https://www.virtualsecurity.nl/service/about/


2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via Virtual Security Webshop of na aanvraag van een offerte.

2.2 Virtual Security hanteert geen minimum bestelbedrag. Virtual Security heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.3 De verzending vindt plaats door een pakketdienst en/of eigen transport. Deze kosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u betaald te worden.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Virtual Security uw bestelling in behandeling heeft genomen en volledige betaling heeft ontvangen.

2.5 De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld danwel aangepast. Virtual Security behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen en actievoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en acties voortijdig te beëindigen.


3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van Virtual Security zijn de actuele prijzen voor online bestellingen. De prijzen in offertes kunnen daarvan afwijken vanwege speciale aanbiedingen. Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Virtual Security bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn exclusief BTW. BTW zal bij betaling worden toegevoegd aan het totaalbedag. De vermelde prijzen zijn exclusief kosten van verpakking en verzending.

3.4 Virtual Security is ook na de totstandkoming van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.


4. Levering

4.1 Virtual Security bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de eventuele extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 Per bestelling worden verpakkings- en verzendkosten in rekening gebracht.

4.3 Virtual Security levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling van Virtual Security bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. Virtual Security voert geen naleveringen uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Virtual Security in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na ontvangst van uw bestelling bij ons melden via e-mail of telefoon en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.


5. Betaling

5.1 U dient de bestelling vooraf te betalen via een van de geboden betalingsmethoden.

5.2 Met uw betaling geeft u tevens aan akkoord te gaan met de op de website uiteengezette algemene voorwaarden.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van VirtualSecurity, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Virtual Security is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Virtual Security zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen. Alle daardoor gemaakte kosten worden op u verhaald.

6.3 Onze website en nieuwsbrieven met alle onderdelen daarin, uitgezonderd bepaalde (hyper-)links, zijn en blijven eigendom van Virtual Security. Het is niet toegestaan om onze website en nieuwsbrieven of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder expliciete schriftelijke toestemming van Virtual Security. Onze toestemming is niet benodigd voor niet-commercieel en in prive-sfeer gebruik. Misbruik wordt gezien als een strafbaar feit waarvan Virtual Security zich het recht behoudt van iedere vervolg stappen. Bepaalde (hyper-)links op de site/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Virtual Security, welke geen eigendom zijn van Virtual Security. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men onze website. Virtual Security aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Virtual Security.


7. Persoonsgegevens

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Virtual Security opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Virtual Security uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Uiteraard hanteert Virtual Security bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

7.2 Wanneer Virtual Security uw gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft uw privacy gewaarborgd.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Virtual Security sluit iedere aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in enig opzicht verband houdende met de website en nieuwsbrieven.

8.2 Hoewel Virtual Security constante zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven, is het mogelijk dat bepaalde informatie (waaronder begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden producten) die op onze website en in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

8.3 Virtual Security is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

8.4 De aansprakelijkheid van Virtual Security is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

9. Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Virtual Security is gevestigd bevoegd, tenzij Virtual Security voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.